Posiedzenie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego

5 kwietnia 2023 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii miało miejsce posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Semestru Europejskiego.  W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz partnerów spoza administracji, w tym partnerów społecznych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu z ramienia ZRP. Podczas posiedzenia omówiono planowane zmiany w zarządzaniu gospodarczym UE w ramach tegorocznego procesu Semestru Europejskiego oraz uwagi partnerów społeczno-gospodarczych do projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024. Partnerzy społeczni zwrócili uwagę przede wszystkim na następujące kwestie:

  • Konieczność podniesienia jakości regulacji i roli konsultacji społecznych w ramach stanowienia prawa;
  • Ograniczenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, organizacji i obywateli;
  • Podjęcie działań dla poprawy kompetencji, zwłaszcza cyfrowych;
  • Podjęcie działań na rzecz równouprawnienia płci w sferze aktywności zawodowej;
  • Rozwiązanie problemów finansowych, kadrowych i organizacyjnych systemów ochrony zdrowia i opieki długoterminowej oraz bezpieczeństwa lekowego;
  • przeciwdziałanie wzrostowi ubóstwa, niedostatku, deprywacji materialnej i wykluczenia społecznego oraz problemy rozwoju ekonomii społecznej;
  • konieczność rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego i rozwoju OZE