Posiedzenie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego

4 kwietnia 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Semestru Europejskiego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, w tym wiceminister Rozwoju i Technologii Waldemar Sługocki oraz wiceministrowie i wyżsi urzędnicy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a także przedstawiciele partnerów społecznych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Jarosław Romaniuk, główny specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie uwag partnerów społeczno-gospodarczych do projektu Krajowego Programu Reform 2024/2025 oraz sytuacji w obszarze opieki długoterminowej w Polsce. W dyskusji przedstawiciele związków zawodowych zgłaszali potrzebę zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc najuboższym, w szczególności osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym wobec przewidywanych wzrostów cen energii. Odmiennie niż to zapisano w KPR, przedstawiciele związków zawodowych podnosili także potrzebę przeprowadzania w firmach niezapowiedzianych kontroli, co miałoby zwiększyć ich skuteczność – w tej sprawie krytycznie wypowiedział się Jarosław Romaniuk wskazując na to, iż w okresie ostatniego roku ilość kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe zwiększyła się dwukrotnie. Nadto w sytuacji, gdy chęć otwierania własnych przedsiębiorstw zgłasza coraz mniej młodych ludzi, powinno się raczej dążyć do poprawienia klimatu inwestycyjnego poprzez ograniczanie i konsolidacje nadmiernie rozbudowanych regulacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie zachęt dla rozwoju małego biznesu. Zgłoszono także wniosek w sprawie poważnego zajęcia się problemem wyjątkowo niskich składek KRUS i powołania w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii zespołu, który zająłby się tą kwestią oraz potrzebę racjonalizacji podejścia i modyfikacji wymagań przewidzianych w Zielonym Ładzie, co wymagałoby większej elastyczności ze strony Unii Europejskiej.