Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

25 stycznia 2023 br. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu udział wzięli trzej przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w RDS: Pan Jan Gogolewski – Prezes ZRP, Pan Janusz Kowalski – Wiceprezes ZRP oraz Pan Janusz Piątek – Wiceprezes ZRP.

W trakcie posiedzenia Rada podjęła uchwałę strony pracowników i strony pracodawców dotyczącą przyjęcia stanowiska w sprawie uwag partnerów społecznych do Regulaminu Komitetu Monitorującego.

Stanowisko dotyczy uwag partnerów społecznych, które zostaną przekazane wszystkim Instytucjom Zarządzającym krajowymi i regionalnymi programami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, które są odpowiedzialne za powołanie i uruchomienie prac komitetów monitorujących. Większość komitetów została już powołana i na pierwszych posiedzeniach będzie przyjmować regulaminy, które powinny uwzględniać m.in. bardzo ważne dla partnerów społecznych kwestie dotyczące  rozszerzenia zakresu odpowiedzialności Komitetu Monitorującego o akceptację szczegółowego opisu priorytetów dla danego programu oraz  zmiany dotychczasowego podejścia do finansowania kosztów służących wsparciu członków Komitetu .

Omówiono także temat dotyczący wprowadzenia dla przedsiębiorców nowego obowiązku raportowania w zakresie spełniania tzw. kryteriów ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) zgodnie z dyrektywą UE mającą na celu ograniczanie szkodliwego wpływu działalności gospodarczej opartej na paliwach kopalnych na klimat i zdrowie społeczeństw państw europejskich. Uwagi ZRP w tej kwestii przedstawił Pan Janusz Kowalski, który m.in. zwrócił uwagę, że nowe wymagania będą bardzo trudne do wdrożenia w mikro i małych firmach, dysponujących skromnym personelem biurowo-administracyjnym, a dyrektywa dotknie pośrednio wiele podmiotów z sektora MŚP, w tym firm rzemieślniczych. Przedstawił postulat, aby przed wprowadzeniem obligatoryjnego raportowania ESG podnieść poziom świadomości przedsiębiorców co do celowości stosowania takiego rozwiązania.

Pan Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, poinformował  o organizowanych na ten temat szkoleniach przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które mają na celu przekazanie przedsiębiorcom wiedzy na temat nowych obowiązków dla firm.