Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

7 kwietnia 2021 r. obyło się w formie wideokonferencji posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. Posiedzenie prowadził Jarosław Gowin – Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

Rada odbyła debatę nt. projektu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” (KPO). Partnerzy społeczni przedstawili swoje opinie i uwagi. KPO jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje;  stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Unii Europejskiej.

Eksperci Związku zwrócili uwagę na nie uwzględnienie w  komponencie A programu, w ramach działań na rzecz wsparcia rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego – bardzo ważnej dla rzemiosła kwestii wsparcia dla rozwoju kształcenia zawodowego w systemie dualnym. Podkreśliliśmy, że organizacje rzemiosła z sieci Związku Rzemiosła Polskiego negatywnie oceniają wskazaną w KPO analizę potrzeb w zakresie systemu kształcenia zawodowego, w oparciu o którą planowane jest stworzenie sieci 120 branżowych centrów umiejętności. Zdaniem ZRP w pierwszej kolejności należy wspierać już istniejące struktury i placówki kształcenia zawodowego, w tym rzemieślnicze oraz nadzorowane przez izby rzemieślnicze centra kształcenia i doskonalenia zawodowego. Nowe, tworzone od zera branżowe centra umiejętności pochłoną, bowiem, duże środki na utworzenie i pozyskanie odpowiednich kadr, tylko po to, by być może zastąpić już istniejące i dobrze działające rozwiązania. Podkreślono także problem związany z edukowaniem nowego pokolenia w kontekście spadającej liczby zawodów w obliczu postępującej cyfryzacji gospodarki. Przedstawiciele ZRP zaapelowali do Premiera RP o wykorzystanie potencjału rzemiosła w KPO w tym obszarze tematycznym.

Ponadto, Związek po raz kolejny zwrócił uwagę na kwestie sposobu definiowania innowacji, co ma znaczenie dla programowania inwestycji dotyczących zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz dla rozwijania narodowego systemu innowacji. ZRP już od wielu lat postuluje o stworzenie, przede wszystkim w ramach regionalnych programów operacyjnych, definicji innowacji ukierunkowanych na wymiar danego przedsiębiorstwa oraz stworzenie możliwości szerokiego wprowadzania tzw. innowacji organizacyjnych przez małe firmy. Wiele małych firm nie potrzebuje wprowadzania typowych innowacji technologicznych i procesowych na skalę światową. Tego typu innowacje powinny oczywiście nadal stanowić główny kierunek wsparcia zarówno dużych jak i małych firm, jednakże znacząca pula środków powinna być skierowana na wsparcie mikroprzedsiębiorców nie potrzebujących tego typu innowacji.

Strona rządowa poinformowała o przygotowaniu nowej wersji KPO, która powinna uwzględniać szereg bardzo zasadnych uwag przedstawionych przez partnerów społecznych oraz zapewniła, że partnerzy społeczni zgodnie z ich postulatami zostaną włączeni w opracowanie systemu wdrażania KPO w Polsce.