Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniach 24-25 listopada br. odbyło się XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. aktualny stan wdrażania programu, stan prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027 i Krajowym Planem Odbudowy, nowy instrument REACT-UE, aktualne działania w zakresie ewaluacji programu oraz przyjęto zmiany w Rocznych Planach Działania na 2020 w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i kompetencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i zmiany Rocznym Planie Działania na 2021 rok w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej (organizacji nowego konkursu dotyczącego szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej).

Przedstawiciele MEN poinformowali także o bieżących działaniach w zakresie wspierania edukacji zdalnej.