Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

W dniach 6-7 czerwca 2023 w Warszawie odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

Program FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Program ma za zadanie odpowiadać na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Budżet programu to około 5 mld euro.

Tematem przewodnim posiedzenia były założenia projektów niekonkurencyjnych oraz projektów konkurencyjnych dla dziesięciu działań Programu. Omówiono i przyjęto założenia projektów w następujących obszarach: rozwój systemu edukacji, w tym związany z uczeniem się dorosłych, edukacja włączająca, rozwój publicznych służb zatrudnienia, europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność, kadry nowoczesnej gospodarki, systemowa poprawa dostępności, umiejętności w szkolnictwie wyższym i obszarze zdrowia oraz skuteczny i odporny system ochrony zdrowia. Poruszono także temat wydzielonego budżetu dla członków Komitetu reprezentujących partnerów spoza administracji, w tym partnerów społecznych, na prowadzenie konsultacji z własnym środowiskiem, zlecaniem ekspertyz i analiz oraz udziałem w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje członków Komitetu.

W kwestii pożyczek dla przedsiębiorców na wdrażanie rozwiązań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przedstawiciel ZRP zwrócił uwagę na nadal istniejący problem z negatywnym podejściem do tego problemu urzędów konserwatorów zabytków, które niejednokrotnie nie zgadzają się nawet na wprowadzenie minimalnych, niezbędnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach objętych ochroną konserwatorską.

Komitet zarekomendował realizację i zatwierdził kryteria wyboru projektów na łączną kwotę 1 025 998 317 zł. Od początku realizacji Programu Komitet podjął już decyzje o realizacji naborów projektów o wartości 5 518 863 682 zł.