Posiedzenie grupy roboczej ds. zasady równości szans płci PO Kapitał Ludzki KK NSRO, Warszawa