Ponowna zmiana zasad wsparcia przedsiębiorców w kontekście wojny w Ukrainie

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Komisja Europejska zaktualizowała Tymczasowe Kryzysowe Ramy Środków Pomocy Państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy (TCF).

Najistotniejszymi kwestiami dla MŚP zawartymi w komunikacie KE są:

  1. Czas obowiązywania TCF został przedłużony do 31 grudnia 2023 r.
  2. Całkowita pomoc w danym momencie została ograniczona do 2 mln EUR na przedsiębiorstwo. Pomoc może zostać przyznana w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych i płatniczych jak i również w innych formach podanych w komunikacie, pod warunkiem że łączna wartość nominalna takich środków nie przekroczy całkowitego pułapu 2 mln EUR na przedsiębiorstwo. Wszystkie podane kwoty muszą być kwotami brutto, to znaczy przed odliczeniem podatku lub innych opłat.
  3. Środki przyznane na mocy niniejszego komunikatu w formie zaliczek zwrotnych, gwarancji, pożyczek lub innych instrumentów zwrotnych mogą zostać przekształcone w inne formy pomocy, takie jak dotacje, pod warunkiem, że przekształcenie to nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r. Pozwala to na przeniesienie wsparcia płynności na wsparcie wypłacalności.
  4. Nie ma natomiast zmian w zasadach dotyczących gwarancji kredytowych (rozdział 2.2) i kredytów preferencyjnych (2.3) obok tego, że dopuszcza się wyższe wielkości – do 2 mln ekwiwalentów dotacji brutto. Pożyczka nie może jednak wyjść poza 15% rocznego obrotu (średnia z ostatnich 3 lat) i 50% kosztów energii z ostatnich 12 miesięcy. Gwarancje są ograniczone do 90% pożyczki bazowej.
  5. Obliczenie kosztów kwalifikowalnych i maksymalnej kwoty pomocy na pokrycie dodatkowych kosztów spowodowanych wyjątkowo poważnym wzrostem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej jest nieco złożone (2.4): Kosztem kwalifikowanym jest zużyta ilość gazu i energii elektrycznej pomnożona przez różnicę ceny obecnej i ceny z 2021 r. oraz pomnożona przez 1,5. Z tych kosztów kwalifikowanych 50% może być dotowane do maksymalnej kwoty 4 mln EUR.
  6. Ponadto istnieją szczegółowe przepisy dotyczące pomocy na wprowadzenie energii odnawialnej, magazynowania i ciepła odnawialnego, istotne dla REPowerEU (2.5), na dekarbonizację przemysłowych procesów produkcyjnych poprzez elektryfikację i/lub wykorzystanie wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych i energii elektrycznej spełniającego określone warunki oraz na środki efektywności energetycznej (2.6) oraz na dodatkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (2.7).

Pełny komunikat w języku angielskim znajduje się w linku poniżej:

Komunikat Komisji Europejskiej: Tymczasowe Kryzysowe Ramy Środków Pomocy Państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy 28.10.2022 r.