Pomoc de minimis dla przedsiębiorców przyjęte przez Radę Ministrów

Wczoraj (4 listopada) Rada Ministrów zatwierdziła pakiet czterech rozporządzeń dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w celu promocji i wspierania polskiego eksportu.

– W rozporządzeniu w sprawie udzielenia pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych określono szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej, która może zostać przeznaczona na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Zapisano również warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej przeznaczonej na uzyskanie certyfikatu. Pomoc będzie udzielana jako dotacja wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terytorium Polski.

– Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej precyzuje szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na realizację ww. przedsięwzięć,  dotyczące przeznaczenia, warunków dopuszczalności, trybu udzielania oraz sposobu monitorowania pomocy finansowej udzielanej jako pomoc de minimis.

– Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, umożliwi dofinansowanie części kosztów przeznaczonych na branżowy projekt promujący produkty i usługi m.in. pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, konferencje, seminaria czy warsztaty.

– Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację  przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym.
Więcej: LINK