Polska Prezydencja w Radzie UE: Wstępne priorytety polskiej Prezydencji zaakceptowane

„Polski rząd przyjął 21 lipca dokument, z którego wynika, że główne przesłania polskiej Prezydencji będą oscylować wokół: Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, stosunków ze Wschodem, rynku wewnętrznego, wzmocnienia zewnętrznej polityki energetycznej UE, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wykorzystania kapitału intelektualnego Europy” – informuje portal Polska Prezydencja w Radzie UE.

„Polska, tak jak każde państwo członkowskie obejmujące Prezydencję szczegółowo programuje swoje działania, stawia sobie konkretne cele i wskazuje obszary priorytetowe. Przygotowywanie Prezydencji od strony programowej przebiega dwutorowo: z jednej strony prowadzona jest inwentaryzacja spraw, które pojawią się w kalendarzu UE w II połowie 2011 r., z drugiej strony – identyfikowane są obszary zainteresowania polskiej Prezydencji.”

„Dokument przyjęty przez Radę Ministrów całościowo obejmuje dotychczasowe prace nad programem przewodniczenia UE. Do rozpoczęcia polskiej Prezydencji można się jeszcze spodziewać zmian wynikających m. in. z dynamicznej agendy europejskiej. Przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu nie oznacza podjęcia wiążącej decyzji w sprawie priorytetów polskiego przewodnictwa, lecz wyznacza możliwe dalsze kierunki działania administracji.”

Więcej informacji: prezydencjaue.gov.pl
LINK