Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do konkursu „Podniesienie kompetencji kadr podmiotów Bazy Usług Rozwojowych”

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do konkursu „Podniesienie kompetencji kadr Podmiotów Bazy Usług Rozwojowych” z działania „Kadry Nowoczesnej Gospodarki” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wnioski można składać od 24 czerwca do 8 lipca 2024. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 120 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w Naborze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • przedsiębiorcy;
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
  • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
  • Wnioski można składać wspólnie z partnerami wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania Naboru znajdują się w Regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej PARP dotyczącej Naboru w zakładce „dokumenty” (link). 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej PARP dotyczącej Naboru w zakładce „dokumenty” (link).

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/. Szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie wyboru projektów.