Podatki.biz: Łatwiejszy dostęp do funduszy UE

„Komisja przyjęła zmiany ułatwiające dostęp do funduszy UE poprzez ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów ponoszonych przez beneficjentów pomocy UE. Nowe zasady zwiększą również możliwości łączenia finansowania ze źródeł publicznych i prywatnych, zapewniając lepsze efekty inwestycji. Zmiany te pomogą w przygotowaniu nowej generacji programów UE po 2013 r.”

„– Komisja proponuje środki, które ograniczą koszty i obciążenia spowodowane zbyt złożonymi procedurami. W perspektywie krótkoterminowej proste rozwiązania, takie jak zniesienie obowiązku otwierania oddzielnych rachunków bankowych i zwrotu odsetek od płatności dokonywanych z góry, zmniejszą obciążenia administracyjne beneficjentów pomocy. W dłuższej perspektywie chciałbym, by finansowanie UE nie służyło tylko do spłaty rachunków, ale nagradzało osiągnięcia – powiedział Janusz Lewandowski, europejski komisarz ds. budżetu i programowania finansowego.”

„Poza zniesieniem obowiązku spłaty odsetek od płatności z góry („płatności zaliczkowych”), zmiany przedstawione przez Komisję Europejską obejmują propozycję podwyższenia pułapu, poniżej którego obowiązują uproszczone procedury administracyjne, z obecnego poziomu 25 tys. euro do 50 tys. euro. Beneficjentom będzie też łatwiej wykorzystywać dotacje do płacenia pozostałym partnerom projektu.”

„Proponuje się również środki upraszczające dla przedsiębiorstw, które ubiegają się o kontrakty Komisji. Komisja mogłaby na przykład korzystać z dokumentów złożonych wcześniej, zamiast wymagać ich przy każdym kolejnym zgłoszeniu.”

„Ponieważ około 80 proc. budżetu UE wykorzystuje się na szczeblu krajowym, Komisja proponuje dalsze kroki, aby usprawnić rozliczanie państw członkowskich ze sposobu, w jaki wykorzystują one fundusze UE. Ich krajowe agencje płatnicze zajmujące się pomocą regionalną byłyby zobowiązane do wydawania oświadczeń w sprawie zarządzania dotyczących ubezpieczenia funduszy UE (jak ma to już miejsce w przypadku płatności UE dla sektora rolnictwa), podlegających niezależnej kontroli.”

Więcej: LINK
T.Sz., KE
31.05.2010