Początek Kongresu Rzemiosła Polskiego, Warszawa 30 maja 2023 r.

Doroczny Kongres Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. Do udziału w Kongresie upoważnionych jest 149 delegatów. Są to przedstawiciele organizacji zrzeszonych w ZRP, będący czynnymi przedsiębiorcami. Delegaci dokonują oceny rocznej działalności Związku zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym.

Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.