Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa. Uwagi ZRP do projektu

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) zaopiniował Projekt Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa w ramach działania 2.2 dla konkursów „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”. Uwagi ZRP  trafiły do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która zarządza programem.
         
Zdaniem środowiska rzemiosła zakres i charakter zaprezentowanego dokumentu odbiega od rzeczywistych warunków funkcjonowania sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Organizacje rzemiosła niepokoją nadmiernie rozbudowane propozycje dotyczące analizy finansowej przedsiębiorstwa. Po zapoznaniu się z nimi odnosi się wrażenie, że wsparcie związane ma być z nakładami inwestycyjnymi, a nie szkoleniowymi

Poziom złożoności konsultowanego Planu Rozwoju oraz wymóg wniesienia przez beneficjentów projektu wkładu własnego w wysokości minimum 10 proc., budzi poważne obawy, czy wszyscy Partnerzy Społeczni zdecydują się na realizację projektów w ramach tego poddziałania PO WER, a przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i mikro, na korzystanie z tej formy wsparcia.

W założeniach ten konkurs miał przyczynić się do rozwoju usług szkoleniowo-doradczych świadczonych przez partnerów społecznych na rzecz zrzeszonych przedsiębiorstw. W przypadku braku modyfikacji Planu Rozwoju oraz niektórych warunków udziału w konkursach istnieje duże prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zakładanych wskaźników. Będą to konkursy wyłącznie dla wąskiego grona interesariuszy i w minimalnym stopniu przyczynią się do rozwoju sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Pełen tekst opinii w załączniku.