Perspektywy dialogu społecznego

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 15 czerwca 2010 roku odbyła się konferencja „Perspektywy dialogu społecznego” z udziałem Czesławy Ostrowskiej – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Rafała Baniaka – Podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. W spotkaniu – zorganizowanym w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych – uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 

„- Organizacje zrzeszone wokół Związku Rzemiosła Polskiego, skupiają ponad 90 proc. firm funkcjonujących na rynku i od nich zależy przyszłość dialogu społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.” – powiedział Jerzy Bartnik, Prezes ZRP otwierając konferencję. Dlatego siedziba Związku Rzemiosła  jest właściwym miejscem na podsumowanie funkcjonowania dialogu społecznego, jego sukcesów i niepowodzeń, a także na zaplanowanie kierunku, w jakim dialog powinien zmierzać.

Efektywne funkcjonowanie dialogu społecznego w naszym kraju zależy w dużej mierze od merytorycznego przygotowania partnerów społecznych. To dzięki ścisłej współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych możliwy jest zrównoważony rozwój państwa i uwzględnienie interesów wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie gospodarki. Bardzo istotna jest także świadomość społeczeństwa na temat roli i znaczenia dialogu w stanowieniu dobrego prawa.

„- Wszystkie ustawy związane z rynkiem pracy, które wychodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powstają w wyniku dialogu społecznego” – powiedziała w swoim wystąpieniu Czesława Ostrowska. „- Przykładem wspólnych ustaleń może być pakiet antykryzysowy chroniący przedsiębiorców przed konsekwencjami spowolnienia gospodarczego. Trudno byłoby podejmować decyzje dotyczące rynku pracy bez konsultacji ze środowiskami ściśle z nim powiązanymi. Ważne jest, żeby przepisy regulujące ten obszar wzajemnie się uzupełniały i aktywizowały polską gospodarkę.” – dodała.

Strona rządowa docenia rolę Związku Rzemiosła Polskiego w dialogu społecznym jako autora wielu cennych inicjatyw „- Obecnie jednym z tematów dyskutowanych w zespołach problemowych Trójstronnej Komisji jest stworzenie sieci funduszy pożyczkowo-kredytowch zapoczątkowanych właśnie przez ZRP.” – dodał. Podkreślił także umiejętność szybkiego reagowania organizacji na sytuacje zewnętrzne. „- Dzięki sprawnym konsultacjom szybko udało się stworzyć projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych klęską żywiołową. Z bezprocentowych pożyczek skorzystać będą mogli głównie mniejsi przedsiębiorcy, którzy samodzielnie nie byliby w stanie odbudować swoich firm. – powiedział Minister Baniak.

Wiceminister Gospodarki widzi potrzebę dalszego wzmacniania roli organizacji rzemiosła w dialogu społecznym, aby docelowo siła przebicia środowiska była adekwatna do jego znaczenia dla gospodarki.

ZRP pracuje również nad większym zaangażowaniem przedsiębiorców z sektora mikro i małych firm w dialog społeczny i obywatelski. Podejmuje też działania w kierunku uaktywnienia organizacji członkowskich.