PARP: Konsultacje społeczne dokumentacji naboru Usługi Rozwojowe 4.0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) zaprasiła do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wyboru projektów wraz z załącznikami w konkursie „Usługi rozwojowe 4.0”.

Przedmiotem (celem) planowanego naboru jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów, w ramach których podmioty posiadające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych (podmioty BUR) otrzymają wsparcie w postaci refundacji kosztów:

  • zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych oraz
  • zakupu usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną oni przygotowani do użytkowania zakupionej licencji. Potrzeba zakupu usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb podmiotów BUR i ich pracowników, zweryfikowanych przez Beneficjenta/partnera.

Przez podmioty posiadające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych rozumie się podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP.

Podstawowym zadaniem Beneficjentów konkursu będzie udzielanie wsparcia podmiotom BUR ze środków projektu.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 23-05-2023 do 30-05-2023 r. w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres monika_jaworska@parp.gov.pl.

Załączniki do Regulaminu o nr 1-8 oraz 11 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą FERS, w szczególności z „Zasadami wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027″, „Zasadami finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego”, uchwałą Komitetu Monitorującego zatwierdzającą kryteria wyboru projektów.

Udzielając pomocy finansowej w ramach naboru PARP będzie działała na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, które na dzień ogłaszania niniejszych konsultacji znajduje się w podpisie u Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pliki do pobrania