Ogłoszenie o konkursie Działanie 1.6 RPO WM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”.

Celem Działania jest rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania oraz rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą badawczo-rozwojową.

W ramach Działania wsparciem zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców mających na celu wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami przyczyni się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury.

Szczegółowe informacje na stronie www.mazowia.eu