Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pismo ZRP

W odpowiedzi na pismo ZRP z dnia 6 maja 2008 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej poinformował, że prowadzone są prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Prace są w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych.

Na podstawie nowego brzmienia § 11 powołanego rozporządzenia, możliwość udzielania pomocy publicznej zostanie przedłużona do dnia 31 grudnia 2008 r., z tym że utrzymany zostanie dotychczasowy termin realizacji zawartych umów nie później niż do 30 lipca 2010 r.