Nowy Rok z nowymi zadaniami – dialog społeczny w regionach

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego jako regionalne instytucje dialogu społecznego są dla organizacji rzemiosła niezwykle ważnym ogniwem w systemie konsultacji, opiniowania spraw, dokumentów, w tym strategii i programów rozwoju, z obszaru działania organizacji pracodawców i związków zawodowych.

WRDS-y działając w symbiozie z Radą Dialogu Społecznego, uzupełniają na szczeblu regionalnym inicjatywy mające znaczenie dla całego kraju, którymi zajmuje się RDS, a jednocześnie w wielu sprawach społecznych i gospodarczych, istotnych dla zachowania pokoju społecznego, stają się naturalnym pasem transmisyjnym pomiędzy procesami decyzyjnymi mającymi miejsce na szczeblu regionalnym oraz krajowym. Jedną z kluczowych kompetencji rad regionalnych w tym zakresie  jest przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych.

W działaniach tych nie może zabraknąć głosu rzemiosła.

W nowy 2021 rok wchodzimy z wyzwaniami, które nie straciły na aktualności. Instytucje krajowego i regionalnego dialogu społecznego i przedstawiciele rzemiosła pracujący w nich – mają niezmiennie ważne role do odegrania – w imieniu rzemieślników i ich organizacji.

Nowy Rok otworzył również nowe zadania, w tym dla nowych przewodniczących wojewódzkich rad dialogu społecznego. Od 11 stycznia Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach rozpocznie działanie pod przewodnictwem pana Jana Klimka, dotychczasowego wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego. Podobnie w styczniu rozpocznie przewodniczenie Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Podlaskiego pan Sylwester Zawadzki – prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku i członek Zarządu ZRP.

Kolegom gratuluję odpowiedzialnych funkcji, życząc jak najlepszych decyzji w duchu konsensusu, z poszanowaniem interesów pracodawców i pracowników przedsiębiorstw rzemieślniczych, a wszystkich zaangażowanym w dialog społeczny wszelkiej  pomyślności w Nowym Roku.

 

/-/ Jan Gogolewski

Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego