Nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W załączniku prezentujemy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z uzasadnieniem projektowanych zmian. Informujemy, że projekt ustawy będzie przedmiotem pierwszych konsultacji na posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 26 czerwca 2008 r. Następnie, według obowiązujących procedur, będzie on przekazany do konsultacji społecznych.

Państwa szczególną uwagę zwracamy na zapisy projektu ustawy związane z atr. 53a (nowy zapis) dotyczący przygotowania zawodowego osób dorosłych bezrobotnych i innych osób uprawnionych . Zapis ten powstał na bazie wielokrotnie zgłaszanych przez Związek rzemiosła Polskiego propozycji utworzenia prawnej ścieżki szkolenia osób dorosłych w formach zbliżonych do stosowanych wobec pracowników młodocianych (uwzględniajacych stronę ekonomiczną).

Ze względu na wagę proponowanych rozwiązań dla środowiska i organizacji rzemiosła – zwracamy się z prośbą o wyrażenia Państwa opinii i zgłoszenie uwag do proponowanych zmian, co pozwoli na wypracowanie optymalnego stanowiska, które będzie prezentowane w dalszym trybie prac nad projektem ustawy.

W załączniku projekt nowelizacji ustawy wraz z uzasadnieniem projektowanych zmian Prosimy o przekazanie Państwa opinii w termin do 2 lipca 2008 r na adres
Jolanta Kosakowska
z-ca Dyrektora
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
tel. +48 22 50-44-230
e-mail: oswiata@zrp.pl