Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej

Od 20 lipca 2011 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek stosować przepisy nowej Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE). Nowa dyrektywa zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę o tej samej nazwie (88/378/WE).

Jednocześnie, w odniesieniu do zabawek, w dalszym ciągu zastosowanie mają przepisy dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) i dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG).

Jak twierdzi Komisja Europejska, nowa dyrektywa ma na celu usprawnienie istniejących przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu zabawek wyprodukowanych w UE lub importowanych do UE i zagwarantowanie konsumentom w Unii Europejskiej najwyższej jakości produktów.

Nowa dyrektywa wprowadza szereg zmian, które będą obowiązywały zarówno producentów i dystrybutorów zabawek, jak również władze państw członkowskich. Wśród najważniejszych regulacji, jakie wprowadza Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek, znajdują się m.in.:
– Obowiązkowa ocena bezpieczeństwa każdej nowej zabawki wprowadzanej na rynek UE. Ocena będzie dokonywana w celu określenia potencjalnych zagrożeń, które może powodować zabawka.
– Obowiązkowa ocena zgodności wprowadzanego produktu z przepisami obowiązującymi w Dyrektywie 2009/48/WE
– Wymóg identyfikowalności zabawki. Oznacza to, że producent będzie miał obowiązek umieszczenia na produkcie nazwy typu, numeru partii, serii lub modelu lub innej informacji umożliwiającej identyfikację zabawki.
– Wymóg przygotowania „deklaracji zgodności”, w której producent poświadczy zgodność zabawki z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek, przyjmując odpowiedzialność za tę zgodność.

Przepisy nowej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek będą miały zastosowanie do zabawek wprowadzanych do obrotu począwszy od 20 lipca 2011 roku. Oznacza to, że zabawki spełniające wymagania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek z 1988 roku można było wprowadzać do obrotu do 19 lipca 2011 roku.

Aktualnie w Unii Europejskiej jest około 2000 firm zatrudniających bezpośrednio w sektorze zabawek i gier ponad 100 000 pracowników. Większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. Polskie firmy są jednym z największych producentów zabawek, zaraz obok przedsiębiorstw z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Obecnie rynek gier i zabawek w Unii Europejskiej wyceniany jest na około 5 mld euro.

Tekst Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE) w załączeniu.