Nowe przepisy dla rynku produktów kosmetycznych

Od 11 lipca 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych. Nowe regulacje nakładają liczne obowiązki na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kosmetyki. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, ujednolicenie terminologii i poprawę przejrzystości informacji przekazywanych konsumentom.

Wejście w życie Rozporządzenia w sprawie produktów kosmetycznych oznacza, że kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu tych produktów regulowane są na szczeblu unijnym, a Ustawa o kosmetykach z 2001 roku przestaje obowiązywać. Przedsiębiorcy z sektora kosmetycznego muszą dostosować swoją działalność do zapisów Rozporządzenia.

Jedną z głównych zmian jest obowiązek wyznaczenia tzw. osoby odpowiedzialnej (będącej osobą prawną lub fizyczną) dla każdego produktu kosmetycznego. Ma być nią producent z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, importer lub dystrybutor. Do pełnienia tej funkcji można też upoważnić inną osobę z siedzibą w UE. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej muszą być umieszczone na etykiecie produktu.

Rozporządzenie wprowadza także konieczność przygotowywania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Jest on obligatoryjnym elementem dokumentacji każdego produktu wypuszczanego na rynek.

Od 11 lipca każdy przedsiębiorca z branży kosmetycznej, wprowadzający swój produkt do obrotu zobowiązany jest do zgłoszenia go do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Cosmetic Products Notification Portal – CPNP). Nawet jeśli dany produkt został już zgłoszony na szczeblu krajowym, osoba odpowiedzialna musi dokonać ponownej notyfikacji do CPNP.

Zmianie uległy także zasady etykietowania produktów kosmetycznych. Pojemniki i opakowania muszą zawierać widoczne, czytelne i nieusuwalne informacje dotyczące:
nazwy (firmy) oraz adresu osoby odpowiedzialnej,
kraju pochodzenia (w przypadku importu),
nominalnej masy lub objętości zawartości opakowania w momencie pakowania,
daty, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości,
środków ostrożności dotyczących stosowania kosmetyku,
numeru partii produkcyjnej lub znaku, który umożliwia identyfikację produktu,
wykazu składników – nazwy składników produktu muszą być zgodne z Międzynarodowym nazewnictwem składników kosmetyków (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI).
Język, w którym są podawane informacje jest określony przez państwo członkowskie, w którym produkt jest udostępniany użytkownikowi końcowemu.

Więcej informacji: LINK
Informacja Komisji Europejskiej:
LINK