Nie można ograniczać rozwoju MŚP na terenach wiejskich

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Rolnictwa opinię na temat projektowanych zmian warunków i trybu przyznawania oraz  wypłat pomocy finansowej w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem ekspertów Związku niekorzystne jest odebranie możliwości uzyskania wsparcia dla niektórych firm. Przykładem mogą być przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych (w tym hurtowa sprzedaż: zboża, mleka, mięsa, owoców i warzyw).

ZRP negatywnie ocenił  taki kierunek zmian, który  wyłącza  z programu pomocy rodzaje działalności przedsiębiorstw szczególnie predysponowanych do prowadzenia  działalności poza dużymi  aglomeracjami miejskimi, które z powodu naturalnych więzi z działalnością rolniczą  mają  największe szanse rozwoju na obszarach wiejskich.

Dopłaty do inwestycji firm sektora przetwórstwa spożywczego przynoszą dobre efekty w postaci zwiększenia zatrudnienia oraz eksportu polskiej żywności. Przyjęcie takich rozwiązań  na pewno nie będzie sprzyjało nadrzędnemu celowi programu, jakim jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez  rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy,  prowadzących do wzrostu zatrudnienia.

Więcej informacji w załączniku