Najniższe emerytury i renty. Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.:
kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
o 1029,80 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
o 772,35 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
o pielęgnacyjnego – 215,84 zł miesięcznie,
o dla sierot zupełnych – 405,67 zł miesięcznie;
kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
o 582,38 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
o 436,82 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
o 495,06 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Podstawa – art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357)