Nabór wniosków do działania 4.4 PO IG w roku 2013

Rozpoczął się nabór projektów konkursowych w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. To szansa dla sektora MŚP.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów  inwestycyjnych 0 wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 proc. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od  15 maja do  5 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji: LINK