Nabór wniosków dla działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3  „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
– działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się
do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych;
– rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym
na rzecz  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą. Od 7 czerwca do 5 lipca 2010 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w  Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa lub w Oddziałach  Zamiejscowych MJWPU  w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 05 lipca 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu