Na spotkaniu u Prezydenta RP Jerzy Bartnik apelował o podjęcie dialogu

Podczas spotkania, które 30 października zorganizował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej Jerzy Bartnik podziękował Prezydentowi za tę ważną inicjatywę. Jako reprezentant organizacji pracodawców zwrócił się do strony związkowej o podjęcie dialogu autonomicznego. Podkreślił, że strony nie utraciły zaufania do siebie jako partnerzy dialogu społecznego, co ma duże znaczenie dla dalszej współpracy.

Zdaniem Jerzego Bartnika przy nowych regulacjach, nad którymi ma się pochylić Komisja Trójstronna, muszą być brane pod uwagę zmiany struktury gospodarczej zachodzące w naszym kraju. Pojawiające się problemy gospodarcze i społeczne nie są konsultowane w dialogu społecznym i zaczynamy ponosić tego skutki.

Brak zmian ustawowych w przepisach dotyczących zakładów pracy chronionej i brak naszej opinii w tych kwestiach mogą spowodować utrudnienia na rynku pracy.  – Dostrzegamy problem upadłości zakładów pracy chronionej, ściśle powiązanych z segmentem spółdzielczości, którego interesy reprezentuje ZRP – powiedział prezes ZRP.

Wskazał tez, że problemem w prawidłowym funkcjonowaniu dialogu społecznego jest związany z osobą przewodniczącego Komisji. Konieczne jest, by tę funkcję pełniła osoba, która ma faktyczną moc decyzyjną.

Prezes przybliżył inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego, największej organizacji reprezentującej sektor MSP pozytywnie przyjęte na forum Komisji Trójstronnej. Niewątpliwym sukcesem było przekonanie partnerów społecznych do podjęcia i uzyskania poparcia w kwestii finansowania oświaty zawodowej, oraz stworzenia źródła finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP. Związek wyszedł z inicjatywą utworzenia funduszy poręczeniowo-pożyczkowych. Inicjatywę tę poparły wszystkie strony dialogu.

W podsumowaniu dyskusji ustalono, że jedna z organizacji reprezentujących pracowników podejmie próbę zorganizowania spotkania w dialogu autonomicznym.