Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację:

„Młodociani  pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii”.

 W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.

  1. Organizacja kształcenia w szkołach – zmiany w organizacji  kształcenia zawodowego.
  2. Dofinansowanie przysługuje także  za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku  świadczenia pracy.
  3. Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
  4. Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy  okresie ograniczenia  funkcjonalności szkół.
  5. Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.
  6. Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia p.racy
  7. Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

UZUPEŁNIENIE:

W ślad za przekazanymi informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani  pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle:

W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.

Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.

W planowanym terminie nie odbędą się egzaminy ósmoklasistów, ani matury, które zostają przełożone i najwcześniej obędą się j w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów – informował premier wraz z ministrem edukacji.

Szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły, mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r. – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568:

„Art. 15f. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7]) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”