Informacja o wybranych projektowanych rozwiązaniach zawartych w rządowym projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Na dzień sporządzania informacji (w oparciu projekt ustawy i uzasadnienie) – Sejm RP jeszcze nie zakończył prac nad ustawą. W informacji zawarto omówienie kilku następujących projektowanych zmian, istotnych dla przedsiębiorców MŚP i organizacji rzemieślniczych:

1. Objęcie organizacji pozarządowych ochroną miejsc pracy

Rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uwaga ZRP: ponieważ ustawa, jako warunek uzyskania pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy podaje, ”spadek obrotów gospodarczych”, należy zwrócić uwagę, że z ew. dofinansowania wynagrodzeń pracowników będą mogły korzystać organizacje pozarządowe osiągające przychody z działalności gospodarczej).

2. Liczba ubezpieczonych a pracownicy młodociani

Do liczby ubezpieczonych, która warunkuje zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych nie będą zaliczani ubezpieczeni będący pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

3. Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia (w 50%) ze składek ubezpieczeniowych (do 49 ubezpieczonych)

Do kręgu podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”, tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i inne włączono pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób. Jednak, płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym będą zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

4. Instrumenty finansowe wspierające płynność finansową firm

Projektowana ustawa umożliwi wdrożenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu rozwiązań przewidujących oferowanie przedsiębiorcom różnych instrumentów wspierających bieżącą płynność finansową, w oparciu o filary, na podstawie których kapitał zostanie skierowany w pierwszej kolejności tam, gdzie obecnie występuje jego deficyt, w tym przede wszystkim do sektora transportowego zapewniająca utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej. Pomoc polegać będzie również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 miesięczną karencją w spłacie.

5. Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6. Ponowna wypłata świadczenia postojowego

Zaproponowano w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

7. Możliwość renegocjacji kredytów bankowych

Wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii).

Zespół Rozwoju Przedsiębiorczości
Związek Rzemiosła Polskiego

Informacja o wybranych projektowanych rozwiązaniach zawartych w rządowym projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 330) – tarcza 2.0.