Ministerstwo Gospodarki realizuje zalecenia Rady UE

Deregulacja zawodów, zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolach i przyjęcie dokumentu pn. Perspektywa uczenia się przez całe życie to główne działania, które Polska zrealizowała w ramach Semestru Europejskiego (SE). 31 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła informację Ministra Gospodarki nt. realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski w ramach SE 2013.

Zgodnie z zaleceniami Rady UE podejmowane są kolejne zadania. Do najważniejszych, które powinny być zrealizowane do 30 kwietnia 2014 r zaliczono m.in.:
• ograniczenie nadmiernego deficytu,
• przyjęcie strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko; przyjęcie i wdrożenie ustaw regulujących sektor energetyczny; realizacja inwestycji wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych; przyjęcie i realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego,
• przyjęcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Zalecenia dla poszczególnych krajów (CSR – country specific recommendations) są podstawowym instrumentem mechanizmu wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE w ramach Semestru Europejskiego i realizacji przyjętej w 2010 r. strategii „Europa 2020”.

Tegoroczne zalecenia, przyjęte przez Radę ECOFIN 9 lipca 2013 r. są w dużym stopniu powtórzeniem zaleceń z lat poprzednich, co m.in. wynika z faktu, że odnoszą się one do problemów, które trudno rozwiązać w perspektywie jednego roku.
Więcej: LINK