Ministerstwo Gospodarki podpisało porozumienia z instytucjami wdrażającymi PO IR

Ministerstwo Gospodarki podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienia powierzające tym instytucjom realizację poddziałań w ramach II i III osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, dla których Minister Gospodarki pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Na podstawie zawartych porozumień, PARP i BGK, jako instytucje wdrażające, będą m.in. realizowały zadania w zakresie naboru i oceny projektów w trybie konkursowym, podpisywania umów o dofinansowanie oraz monitorowania, rozliczania i kontroli projektów wybranych do dofinansowania.

W kompetencji Ministra Gospodarki w ramach PO IR pozostają środki w wysokości ponad 3,2 mld EUR z EFRR. Zostaną one przeznaczone m.in. na tworzenie oraz wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Wsparcie otrzymają również przedsiębiorstwa gotowe do przeprowadzenia procesu komercjalizacji wyników B+R poprzez ich wdrożenie do działalności gospodarczej.
Więcej; LINK