Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Bydgoszczy

W dniu 20 lutego w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju, spotkała się z przedstawicielami kujawsko-pomorskiego rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie działania Izby, przedstawiciele KPIRiP w Bydgoszczy, zrzeszonych Cechów, Związku Rzemiosła Polskiego oraz dyrekcja branżowych szkół rzemieślniczych województwa.

Kujawsko-pomorskie rzemiosło miało okazję przedstawić Pani Minister swój potencjał, sposób realizacji zadań rzemiosła, jego organizacji, zwłaszcza w obszarze szkolenia zawodowego, przedstawić lokalną sieć współpracy, a także zgłosić istotne problemy, z którymi borykają się rzemieślnicy. W szczególności zwrócono uwagę na:

  • problem ilości oraz tempa zmian zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i oświaty czy prawa gospodarczego. Polski system prawny cechuje chroniczna niestabilność hamująca rozwój, szczególnie małych i mikro przedsiębiorstw;
  • nieczytelne, niezrozumiałe i niejednoznaczne zmiany w przepisach przez co regulacje, już wcześniej nieczytelne, stają się przedmiotem licznych, często sprzecznych ze sobą interpretacji prawnych;
  • znaczące ograniczenie w ostatnich latach nakładów na inwestycje dla mikro przedsiębiorstw. Zaproponowano wprowadzenie dla MŚP podatkowych ulg inwestycyjnych, które dla mniejszych przedsiębiorstw oparte byłyby nie na kryterium innowacyjności i konkurencyjności, a np. na liczbie utworzonych miejsc pracy, przy spełnieniu warunku utrzymania ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia;
  • umożliwienie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych, również na cele gospodarcze, w prawo własności tych gruntów;
  • rozszerzenie w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, uprawnień budowlanych dla mistrzów rzemieślniczych i techników do prac w obiektach o kubaturze co najmniej 5000 m3. Podniesienie tego progu umożliwiłoby technikom i mistrzom kierowanie robotami budowlanymi w większych obiektach, m.in. w takich specjalnościach jak konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, inżynieria drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, instalacyjna w zakresie telekomunikacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych;
  • proces kształcenia zawodowego w rzemiośle jest długotrwały i wymaga od rzemieślnika sporych nakładów, które są rekompensowane zaledwie w niewielkiej części. Kształcenie rzemiosła powinno być finansowane na tym samym poziomie, co warsztaty szkolne. Dlatego należałaby każdego rzemieślnika, posiadającego kwalifikacje do kształcenia młodocianych, potraktować jak nauczyciela warsztatów szkolnych, który kształci w zawodzie;
  • każdy rzemieślnik jest przedsiębiorcą, jednak nie każdy przedsiębiorca jest rzemieślnikiem. Natomiast nie każdy przedsiębiorca, nawet wykonujący zawód rzemieślniczy, jest rzemieślnikiem w świetle ustawy o rzemiośle. Dla potrzeb kształcenia zawodowego znaczenie powinno mieć czy zawód, w którym kształci się młodociany, jest zawodem rzemieślniczym czy nie. Zapisy ustaw o systemie oświaty oraz ustawy prawo oświatowe uniemożliwiają zakończenie nauki zawodu egzaminem czeladniczym (poprzez odmowę wypłaty kosztów kształcenia młodocianych). To nie fakt, czy przedsiębiorca jest rzemieślnikiem czy nie,  ale  zawód, w którym szkolony jest młodociany, powinien decydować o przyznaniu dofinansowania;
  • niezbędność wprowadzenia zasad prawnych, określających wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych w niektórych zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, co oczywiście można byłoby odnieść także do innych zawodów;
  • proces kształcenia zawodowego jest elementem systemu oświatowego. Dlatego ważne byłoby pojawienie się w odpowiednich ustawach zapisu, że egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie, są nierozerwalnym elementem procesu kształcenia zawodowego;
  • prawne upoważnienie organizacji rzemiosła, jako instytucji rynku pracy, do wykonywania zadań związanych z refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Pani Minister przypomniała założenia Wydziału ds. Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, który powstaje w Ministerstwie Rozwoju, oraz Polskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pierwszy kompleksowo zajmie się problemami współczesnego rzemiosła i poszukiwaniem rozwiązań, które ułatwią rzemieślnikom prowadzenie działalności, drugi projekt będzie polegał na dofinansowaniu zakupu maszyn, doradztwem prawniczym i podatkowym oraz dofinasowaniem młodocianych pracowników. W maju br. ma powstać raport, na podstawie którego Ministerstwo przygotuje pakiet rozwiązań systemowych, polegających na kompleksowej nowelizacji ustawy o rzemiośle.

Po spotkaniu Minister Olga Semeniuk odwiedziła pracownie nauki przedmiotów zawodowych oraz ogólnokształcących w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, co było okazją do porozmawiania z uczącą się w nich młodzieżą.