Minister Hall otwarta na argumenty rzemiosła

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie  Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika  z  Katarzyną Hall Minister Edukacji Narodowej. To kolejne działanie Związku Rzemiosła Polskiego  prezentujące opinie środowiska rzemieślniczego na temat modyfikacji systemu kształcenia zawodowego. Podjęte ustalenia są optymistyczne i mogą być zapowiedzią, pozytywnych zmian w edukacji zawodowej.

Spotkanie dotyczyło propozycji resortu odnośnie modernizacji systemu kształcenia zawodowego. Minister Hall zapoznała się z uwagami i tezami środowiska rzemieślniczego na temat proponowanych zmian.

Podczas ponad 4 godzinnej dyskusji omówiono najważniejsze z punktu widzenia rzemiosła:

– nauka zawodu młodocianych pracowników nadal będzie się odbywać na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, czas przeznaczony na realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawcy pozostanie bez zmian;
– egzaminy organizowane przez izby rzemieślnicze w zawodach szkolnych odbywać się będą na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w tych zawodach;
-  szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu egzaminów zawodowych, jak również bank zadań egzaminacyjnych zostaną przygotowane w ścisłej współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz innymi organizacjami pracodawców w ramach projektu systemowego  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
– w przypadku młodocianych pracowników dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe pozostanie świadectwo czeladnicze.
 
Ustalenia podjęte podczas spotkania to duży krok do przodu. Nadzieję na pozytywne rozwiązanie problemu budzi także komunikat Ministerstwa zamieszczony na stronie www.men.gov.pl.
 
Spotkanie z Minister Hall to jedno z wielu działań podjętych przez Związek Rzemiosła Polskiego i środowisko rzemieślnicze mających ochronić szkolnictwo zawodowe przed negatywnymi skutkami  jakie może przynieść przebudowa systemu proponowana przez resort. Źle przygotowana reforma może negatywnie wpłynąć nie tylko na poziom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ale i na cały rynek pracy.

Obie strony wyraziły wolę dalszej współpracy i konsultacji, które pozwolą na wypracowanie najkorzystniejszego modelu kształcenia zawodowego. Przypomnijmy, że w rzemiośle  szkoleniem uczniów zajmuje się ponad 30 tysięcy pracodawców-rzemieślników, którzy kształcą  ponad  93 tysiące  specjalistów. Warto jest więc skorzystać z wiedzy i doświadczenia największego pracodawcy w Polsce.

Szczegółowe informacje: Komuniktat MEN oraz Tezy Związku Rzemiosła Polskiego.