Minimalne wynagrodzenie, projekt budżetu i fundusze pożyczkowe

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 20 lipca 2010 roku poświęcono tematyce minimalnego wynagrodzenia i rozwoju systemu lokalnych samorządowych funduszy pożyczkowych w Polsce w latach 2010-2015. Przedyskutowano również założenia projektu budżetu na 2011 rok.

Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów prezentując założenia przyszłorocznego budżetu zwrócił uwagę na szybki wzrost długu publicznego, będący wynikiem nierównowagi finansów publicznych, która zbiegła się ze skutkami światowego kryzysu. Budżet musi też uwzględnić – czego wcześniej nie zakładano – wydatki związane ze skutkami powodzi.

 

Po raz kolejny strona społeczna uznała za konieczne przesunięcie terminu uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia i wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2011. Partnerzy potrzebują więcej czasu na przygotowanie wspólnego stanowiska.

Pod obrady wrócił również temat rozwoju systemu lokalnych samorządowych funduszy pożyczkowych. Inicjatorem budowy systemu funduszy jest Związek Rzemiosła Polskiego, Ideą przedsięwzięcia jest rozwój sektora MŚP który, zdaniem organizacji, ma utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Do stworzenia sieci funduszy potrzebne jest wsparcie rządu, a źródłem ich zasilania mogą być także fundusze unijne i europejskie instytucje finansowe. Propozycją zainteresowane są samorządy terytorialne, które miałyby być włączone we wdrożenie ogólnopolskiej sieci funduszy pożyczkowych. ZRP zaproponował przyjęcie uchwały umożliwiającej podjęcie działań w tej kwestii, której projekt organizacja rzemiosła przygotuje na najbliższe spotkanie Trójstronnej Komisji.