Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

Prezentacja wyników Raportu PARP o stanie sektora MSP w latach 2011-2012 zawiera kluczowe dane na temat aktualnej sytuacji przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich podmiotów. Znajdują się w niej informacje o liczbie i strukturze polskich MSP, ich sytuacji finansowej, aktywności rozwojowej, źródłach finansowania inwestycji, liczbie pracujących i zatrudnionych, a także stopniu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.
Prezentacja:LINK