List Prezydenta SMEunited Albana Maggiara

SMEunited

                                                                                                                   Bruksela, 27.07.2020

List Prezydenta SMEunited Albana Maggiara

Drodzy koledzy,

Patrzymy na minione bezprecedensowe miesiące, które pełne były zmian i wyzwań. Skłania mnie to do refleksji nad obecnym stanem rzeczy.

Pomimo trudnych okoliczności, sekretariat SMEunited cały czas reprezentuje interesy małych i średnich przedsiębiorców oraz rzemiosła. Upewniliśmy się, że środki przyjęte na szczeblu europejskim są odpowiednie dla naszych przedsiębiorstw.

Po pierwszym szoku, aktywność na szczeblu europejskim bardzo szybko nabrała właściwego tempa, a praca zdalna, podobnie jak wirtualne spotkania, dla wielu z nas stały się nową rzeczywistością. Począwszy od naszego spotkania w dniu 5 czerwca br., odbyło się kilka ważnych spotkań:

W ramach Pakietu Bankowego, stanowiącego odpowiedź na kryzys COVID-19, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis zorganizował Okrągły Stół w celu omówienia moratoriów oraz zapewnienia nowego finansowania przedsiębiorstwom i konsumentom. Podczas imprezy inauguracyjnej w dniu 28 maja br. miałem możliwość przedstawienia naszego opracowania na temat problemów, z jakimi borykają się MŚP starające się o kredyty bankowe. Razem z Europejską Federacją Bankową przedstawiłem wspólne zalecenia mające na celu poprawę tej sytuacji. W tym samym czasie w ramach Okrągłego Stołu przygotowano wykaz najlepszych praktyk dla wsparcia MŚP i konsumentów, poprzez wprowadzanie moratoriów w opłatach publicznoprawnych oraz zapewnienie dodatkowego finansowania. Wykaz ten został uzgodniony przez przedstawicieli sektora finansowego, konsumentów i organizacji przedsiębiorców i opublikowany przez Komisję Europejską z zaleceniem stosowania przez instytucje finansowe.

Podczas Trójstronnego Szczytu do spraw Społecznych, który odbył się 23 czerwca br., miałem okazję podkreślić, że małe i średnie przedsiębiorstwa są priorytetem w czasie ponownego uruchamiania gospodarki europejskiej. Zaznaczyłem, że dla przetrwania MŚP potrzebują wsparcia poprzez zapewnienie płynności finansowej, a ich przyszłość zależy od konkretnych działań stanowiących podstawę ich długoterminowej wypłacalności. Oprócz środków finansowych służących pobudzeniu inwestycji, SMEunited nalega na przyjęcie odważnej strategii dla odzyskania przez MŚP konkurencyjności i wydajności. Proces ten powinien być wspierany przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i inwestowanie w wykwalifikowaną siłę roboczą poprzez ustawiczne szkolenia i praktyki zawodowe. W podsumowaniu odniosłem się do zasadniczego znaczenia roli partnerów społecznych w opracowywaniu i wdrażaniu konkretnych rozwiązań umożliwiających zachowanie miejsc pracy i wykwalifikowanych pracowników.

Podczas spotkania z Elisą Ferreirą, Komisarzem ds. Spójności i Reform, w dniu 18 czerwca br., podkreśliłem, że rzemiosło oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla żywotności centrów miast i atrakcyjności obszarów wiejskich. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wymagają one infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację działalności, inwestycji i innowacji. Aby zapewnić by Polityka Spójności odpowiadała realiom w jakich funkcjonuje biznes, jako priorytetowe powinno się uznać dążenie do osiągnięcia prawdziwego partnerstwa na wszystkich szczeblach wraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi. W tym kontekście domagałem się, by Komisja zagwarantowała skuteczne wdrożenie zasady partnerstwa i jednocześnie zapewniła zmniejszenie obciążeń biurokratycznych organizacji beneficjentów. W końcu oświadczyłem, że uruchomimy działania dla wzmocnienia potencjału, a także szkolenia organizacji MŚP w celu ułatwienia ich zaangażowania w zarządzaniu funduszami europejskimi.

1 lipca br. Niemcy przejęły prezydencję w Radzie Europejskiej. Najważniejszymi zadaniami, które przed nimi stoją, będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), siedmioletniego budżetu UE oraz wypracowanie porozumienia w sprawie nowego instrumentu odbudowy gospodarek Unii Europejskiej „Next Generation EU”. Teraz, gdy Państwa Członkowskie osiągnęły porozumienie w Radzie Europejskiej, kluczowe znaczenie będzie miało jak najszybsze znalezienie kompromisu z Parlamentem Europejskim. Katalog spraw priorytetowych obejmuje również Zielony Ład i Cyfryzację, dalszą konsolidację rynku wewnętrznego, Brexit, nowy pakt o migracji oraz stosunki z Chinami i USA.

W głównym nurcie wyzwań stojących przed niemiecką prezydencją w Radzie Europejskiej jest przezwyciężenie pandemii COVID-19, jak również ożywienie gospodarcze oraz silniejsza i bardziej innowacyjna Europa, Europa sprawiedliwa, zrównoważona, bezpieczna i kierująca się wspólnymi wartościami, o silnej pozycji w świecie. Niemcy, wraz z nadchodzącymi prezydencjami Portugalii i Słowenii w 2021 r., tworzą tzw. Trio. SMEunited jest optymistycznie nastawiona do wspólnych przygotowań do nadchodzącej prezydencji UE w 2021 r. wraz z organizacjami członkowskimi Portugalii i Słowenii.

Mam nadzieję, że jesienią tego roku spotkamy się bezpośrednio na zaplanowanych przez nas spotkaniach.

Na zakończenie pozwolę sobie wyrazić dumę, jaką dzięki Wam wszystkim odczuwam z tego, jak niezwykłą organizacją jest SMEunited. Jesteśmy zjednoczeni wspólnym europejskim duchem i wolą współpracy, która czyni nas silnymi w obliczu takich wydarzeń. Jestem dumny z tego, że nasza organizacja sprostała temu wyzwaniu oraz jestem głęboko wdzięczny za Wasz ogromny wkład.

Proszę, pozostańcie bezpieczni i dbajcie o siebie i swoich bliskich.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Alban Maggiar