Kształcenie zawodowe na rynku pracy

Na posiedzeniu zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczej 4 grudnia podjęto dyskusję na temat kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Pracodawcy przygotowali wspólne stanowisko w tej kwestii.

Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli m.in. resortów; edukacji, pracy i spraw społecznych, gospodarki oraz szkolnictwa wyższego. Po przedstawieniu diagnozy i propozycji przez wnioskodawcę Związek Rzemiosła Polskiego podjęto dyskusje merytoryczną.

Strona pracodawców oczekuje opracowania i przedstawienia partnerom społecznym, w czasie trzech miesięcy, programu działań związanych z rozwijaniem i utrwalaniem dualnej edukacji młodocianych pracowników (wraz z harmonogramem ich wdrożenia). Program powinien opierać się na przykładzie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych oraz określać rolę organizacji  pracodawców w procesie przygotowania i realizacji kształcenia zawodowego u pracodawców.  

Treść stanowiska pracodawców: LINK