Kryteria dochodowe świadczenia i zasiłki tematem posiedzenia Trójstronnej Komisji

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 10 czerwca br. poświęcone było wstępnej prognozie wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016, propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych, a także propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Obradom przewodniczył Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, przewodniczący Komisji. Natomiast wskaźniki wielkości makroekonomicznych które rząd przyjął konstruując założenia projektu budżetu państwa na 2016 rok przedstawił Mateusz Szczurek, minister finansów.

Z założeń wynika, że:
•    PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8 % (wobec 3,4 % w br.);
•    średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 1,7 % (wobec deflacji na poziomie 0,2 w br.);
•    przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej: wzrost o 0,8 % (wobec 0,9 % w 2015 r.);
•    stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 9,8 % (wobec 10,5 % przewidywanego na koniec br.);
•    nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,6 % (realnie 1,9 %) wobec czego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 4055 zł;
•    nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 3,8 %.
Drugim tematem były propozycje rządu w sprawie podwyższenia wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokości poszczególnych świadczeń rodzinnych, których ustawowy termin weryfikacji przypada na 2015 rok. Strona rządowa zaproponowała, żeby podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone zostało na dwa etapy:
I etap – od 1 listopada 2015 r.:
•    kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
•    kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).
 
II etap – od 1 listopada 2017 r.:
•    kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
•    kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).
 
Strona związkowa, nieobecna na posiedzeniu przekazała ministrowi pracy swoje propozycje wysokości kryteriów dochodowych, wyższe od proponowanych przez rząd. Natomiast pracodawcy bliżsi są słupkom przedstawionym przez ministerstwo pracy
Więcej: LINK