Konwent Marszałków Województw RP o programach krajowych z nowej perspektywy finansowej UE

Odbyło się II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP, w którym udział wziął Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Tematem spotkania był stan prac nad Umową Partnerstwa (UP) oraz projektów programów krajowych na lata 2021-2027.

Wiceminister poinformował, że prace nad projektem Umowy Partnerstwa były poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi oraz wysłuchaniem publicznym. Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło około pięciu tysięcy uwag przekazanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych i gospodarczych oraz obywateli. Obecnie uwagi konsultowane są z Komisją Europejską. Równolegle trwają negocjacje kontraktu programowego z poszczególnymi zarządami województw.

Na podstawie prowadzonych negocjacji dokonamy podziału tzw. rezerwy programowej, czyli 25% środków zarezerwowanych dla programów regionalnych, dotąd nie podzielonych w UP – powiedział wiceminister Buda.

W nowej perspektywie 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw.

Sekretarz stanu w MFiPR wyjaśnił, że prawie wszystkie programy krajowe będą kontynuacją dotychczasowych programów  realizowanych w perspektywie 2014-2020. Wyjątkiem będzie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Będzie to program krajowy, jednak z pulą środków dedykowany konkretnym regionom.

Programy, które będą realizowane w latach 2021-2027:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – proponowany budżet: 7,9 mld euro, obejmie wszystkie regiony).
  • Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska – proponowany budżet: 25 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – proponowany budżet: 2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – proponowany budżet: 2,5 mld euro, obejmie słabiej rozwinięte regiony wschodnie kraju.
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – proponowany budżet: 4,2 mld euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – proponowany budżet: 550 mln euro, obejmie wszystkie regiony.
  • Program w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – nowy program dedykowany regionom, które będą borykać się z negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi przejścia z gospodarki opartej na węglu do gospodarki zrównoważonej, proponowany budżet: 4,4 mld euro.
  • Programy Regionalne – planuje się kontynuację programów operacyjnych. Pula do podziału na wszystkie 16 programów wynosi 28,4 mld euro.

Źródło: gov.pl