Kontakt dla podatników ws. składania e-sprawozdań finansowych

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Zmiany dotyczą:

  • jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości (MSR),
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej należy przekazać do:

  • repozytorium dokumentów finansowych prowadzonego przez KRS – jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości,
  • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego, które prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, za pośrednictwem interfejsu API albo udostępnionej Aplikacji e- Sprawozdania Finansowe,
  • właściwego urzędu skarbowego – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu albo na informatycznym nośniku danych.

Ministerstwo Finansów podaje także kontakt w sprawach dotyczących składania sprawozdań finansowych.

Jeżeli odbiorcą jest Szef KAS zgłoszenie mailowe należy przekazać na adres sf.helpdesk@mf.gov.pl

Jeżeli odbiorcą jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Krajowego Rejestru Sądowego (pomoc techniczna przy obsłudze portalu do składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego) na adres krs@ms.gov.pl lub pod nr telefonu 71 748 96 00 (następnie 1 – „Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych”) w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

Źródło: Ministerstwo Finansów