Konsultacje z Ministerstwem Gospodarki na temat kształcenia dualnego

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik oraz Podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Grażyna Henclewska w czasie spotkania, które odbyło się 1 sierpnia dyskutowali na temat działań zmierzających do promocji i upowszechniania kształcenia dualnego oraz przygotowania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki poprzez wspieranie kształcenia zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Gospodarki:  Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu MG, oraz z Wydziału Polityki Przemysłowej Naczelnik Wydziału Krzysztof Zaręba i Anna Nosal, a ze strony Związku: Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej oraz zastępca Dyrektora Andrzej Stępnikowski.

Przedstawiona została rola zakładów i organizacji rzemiosła w sferze kształcenia zawodowego. Eksperci ZRP wskazali także problemy z jakimi styka się środowisko rzemiosła w procesie przygotowania młodych ludzi do zawodu, m. in zamrożenie środków Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz pośpieszne wdrożeniem przez MEN modernizacji systemu edukacji zawodowej. Przybliżono problematykę egzaminów zawodowych i zagadnienia związane z międzynarodowym uznaniem kwalifikacji polskich rzemieślników. Jak zaznaczył Prezes ZRP, wiele aspektów związanych z kształceniem zawodowym i kształceniem dualnym wykracza daleko poza obszar będący w gestii resortu edukacji.

W wyniku konsultacji ustalono, że Ministerstwo Gospodarki jest zainteresowane przejęciem z resortu edukacji i dalszym prowadzeniem kwestii dotyczących kształcenia zawodowego. Minister Grażyna Henclewska zdeklarowała, że podejmie wspólnie ze Związkiem działania zmierzające do realizacji tzw. „Projektu flagowego” w obszarze „Edukacja dla gospodarki”. ZRP wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Naczelną Organizację Techniczną (jako partnerem) zorganizują ogólnopolską konferencję tematyczną poświęconą kształceniu dualnemu.

Więcej informacji w załącznik