Konsultacje projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

Ministerstwo Gospodarki, 26 lipca, skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Celem regulacji jest uproszczenie otoczenia prawnego dla wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności umożliwienie przedsiębiorcom wykonywania procedur administracyjnych przez Internet.

Zgodnie z projektem, w 22 ustawach szczegółowych wprowadzony zostanie przepis nakładający na właściwe organy obowiązek udostępnienia wzoru pisma w postaci dokumentu elektronicznego. W ten sposób udostępnionych zostanie 71 wzorów pism do procedur administracyjnych.

W przypadku nieudostępnienia wzoru pisma przez właściwych ministrów, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ogólnego wzoru, który zostanie określony przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Więcej: LINK