Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o rzemiośle z izbami rzemieślniczymi

W dniu 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się III posiedzenie Grupy Roboczej ZRP ds. ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac rządowego zespołu, który zajmuje się projektem ustawy, oraz opinie dotyczące nowych zapisów. W poszukiwaniu rozwiązania maksymalnie odpowiadającego na potrzeby rzemieślników, pochylono się nad definicją rzemieślnika, aby na skutek rozwijania swojej działalności gospodarczej nie tracili oni statusu rzemieślnika, a także aby charakterystyczny dla rzemiosła wymóg kwalifikacji zawodowych nie odnosił się do wszystkich wspólników. Dynamika rozwoju firm rzemieślniczych wskazuje, że taki kierunek zmian legislacyjnych jest niezbędny.

W dyskusji wiele uwagi poświęcono zapisom ustawy dotyczącym tworzenia systemu zapewniania jakości w procesie szkolenia uczniów-pracowników młodocianych w ramach kształcenia dualnego w rzemiośle oraz organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, które w efekcie pozytywnego wyniku pozwalają na uzyskanie dokumentu publicznego w postaci, prawnie chronionego,  świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

W dniu 20 sierpnia br. grupa ekspertów z izb rzemieślniczych podczas spotkania roboczego omówiła zasady przygotowania katalogu zawodów odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła oraz katalogu zawodów, których wykonywanie może być uwarunkowane wymogiem posiadania kwalifikacji zawodowych.