Konkurencja na rynku zamówień publicznych – debata w UOKiK

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik uczestniczył we wczorajszej (10 września) debacie „Konkurencja na rynku zamówień publicznych”, zorganizowanej w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów.
 

Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, reprezentanci przedsiębiorców oraz podmiotów udzielających zamówień.

Podczas spotkania omówiono Raport Urzędu „System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce”. Ograniczony dostęp do przetargów, zmowy między oferentami, faworyzowanie wykonawców przez zamawiających – to główne ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych opisane w najnowszym raporcie UOKiK. Urząd zwrócił również uwagę na problem wyboru oferenta jedynie na podstawie zaoferowanej przez niego ceny. Cena jako jedyne kryterium ma  negatywny wpływ na konkurencyjność przetargu.

Jerzy Bartnik odniósł się do zasady wykluczania wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Spośród postulatów, zgłaszanych przez ZRP do ustawy uwzględniono wniosek o ograniczenie sankcji w postaci wykluczenia wykonawcy z rynku zamówień publicznych w przypadku uchybień niewielkich wartościowo. Od 20 lutego tego roku wykluczeniu z przetargów podlega dopiero wykonawca, który wyrządził szkodę, lub został zobowiązany do zapłaty kary umownej większej niż 5 proc. wartości zamówienia. Szkoda ta powinna zostać potwierdzona orzeczeniem sądu. Przepisu jeszcze nie zweryfikowała praktyka, a już w sierpniowym projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych planuje się jego uchylenie. W to miejsce proponuje się przepis, w ocenie ZRP znacznie mniej precyzyjny.

Zainteresowani debatą będą mogli zobaczyć zapis wideo, który od 17 września będzie dostępny na stronie: www.uokik.gov.pl