Konieczne jest wsparcie kształcenia zawodowego

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministra Pracy i Polityki Społecznej informacje i propozycje środowiska rzemiosła powstałe na bazie obserwowanych  w UE sygnałów wzmacniania roli kształcenia zawodowego w miejscu pracy zwłaszcza w formule dualnej.

W wystąpieniu wskazano na konieczność upowszechnienia kształcenia dualnego wzorowanego na systemach edukacji zawodowej z Austrii, Danii, Niemiec, czy Szwajcarii (charakteryzujących się niskim wskaźnikiem bezrobocia młodzieży).

Taka forma nauki zawodu nie może się odbywać bez udziału pracodawców co dostrzegła Komisja Europejska wzywając  do zwiększenia ich zaangażowania w edukację młodzieży (Komunikat KE „Szanse dla młodzieży” oraz Komunikat KE „Wprowadzając młodzież w zatrudnienie”). Po Memorandum z Berlina (XII.2012 r.), gdzie 7 państw UE zadeklarowało promowanie i wdrażanie kształcenia zawodowego w formule dualnej (m.in. Hiszpania i Słowacja) podjęto kolejną inicjatywę pn. European Alliance for Apprenticeship (EAfA) zainaugurowaną podpisaniem Deklaracji w Lipsku w dniu 2.07.2013.

W nawiązaniu do spotkania przywódców i ministrów pracy państw członkowskich UE w Berlinie (3.07.2013), Związek poprosił o przyjęcie przedstawionej tam argumentacji na rzecz upowszechniania kształcenia dualnego, jako jednego ze skutecznych rozwiązań problemu bezrobocia młodzieży. Zaproponował również rozpoczęcie rozmów nad utworzeniem nowego instrumentu rynku pracy „Przygotowanie Zawodowe Osób Młodych”, tak aby wspierać osoby między 18, a 25 rokiem życia, które znajdują się poza systemem edukacji i rynkiem pracy.

Pismo do MPiPS: LINK
Załącznik do pisma:
LINK