Kongres Rzemiosła Polskiego

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbył się doroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. W Warszawie spotkali się delegaci środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości z całego kraju, aby podsumować działania organizacji i nakreślić plan przedsięwzięć na kolejny rok.

Pierwsza, uroczysta część spotkania rozpoczęła się od powitania delegatów przez Prezesa ZRP Jerzego Bartnika oraz wspólnego odśpiewania hymnu. Następnie Prezes Jerzy Bartnik wraz z wiceprezesem Janem Klimkiem oraz wiceprezesem Pawłem Saarem wręczyli Szable Kilińskiego – najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – zasłużonym działaczom na rzecz środowiska rzemiosła. Lista wyróżnionych :LINK

Po wybraniu Prezydium Kongresu i Komisji Kongresowych prezes Jerzy Bartnik przedstawił sprawozdanie z działań ZRP. W ostaniem roku pracowano nad zmianami w Ustawie o Rzemiośle. W tym celu powołano zespół, który opracował materiał wskazujący konieczne elementy nowelizacji m.in. na podstawie głosów zebranych ze środowiska rzemiosła. Prezes ZRP wskazał także na działania zmierzające do powrotu prawidłowego funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce. W związku z wystąpieniem związków zawodowych z Komisji Trójstronnej konieczne stało się stworzenie nowej platformy konsultacji. W dialogu autonomicznym wypracowano przepisy mające zapewnić powrót do dialogu społecznego. Jerzy Bartnik poruszył także tematykę kształcenia zawodowego i przedstawił działania, jakie podjął Związek dla zwiększenia rangi edukacji w systemie dualnym. Omówiona został także praca na forum unijnym, uczestnictwo przedstawicieli ZRP w istotnych wydarzeniach i konferencjach, a także kwestie promocji i obecności Związku w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Następnie podjęto dyskusję nad bieżącymi problemami ZRP i organizacji rzemieślniczych. Tematyka koncentrowała się na kwestiach zadań środowiska rzemiosła we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Pojawiły się propozycje zmian Statutu ZRP, wskazywano działania, które mogą podnieść rangę głosu rzemieślników na forum ogólnopolskim. Położono nacisk na konieczność modyfikacji kształcenia zawodowego, a w szczególność kwestii związanych z egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi. Zasygnalizowano także problem niechęci do podejmowania trudu zdawania tych egzaminów. Pojawiły się, jak co roku, postulaty o obligatoryjność zrzeszania się przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy chcą szkolić uczniów.

Delegaci udzielili absolutorium Prezesowi Jerzemu Bartnikowi i Zarządowi ZRP. Następnie podjęto decyzję o działaniach Związku na najbliższy rok. Kontynuowana będzie polityka ZRP zmierzająca do podnoszenia pozycji centralnych i regionalnych organizacji rzemiosła jako reprezentantów interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z naciskiem na instytucje związane z dialogiem społecznym. Nadal będą także trwały prace nad Ustawą o Rzemiośle. Na bieżąco będą zgłaszane postulaty do ustaw i rozporządzeń. Nie zabraknie również działań związanych z podnoszeniem znaczenia i promocją kształcenia zawodowego, w tym kształcenia dualnego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami związanymi z kształceniem. Kontynuowana będzie także działalność promocyjna organizacji rzemieślniczych i pogłębiana współpraca z mediami.

Zdjęcia: LINK