Konferencja „Wpływ interwencji realizowanych w ramach Polityki Spójności 2014-2020 na obszar kształcenia i szkolenia – wnioski i wyzwania na przyszłość”

10 maja 2024 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja pt. „Wpływ interwencji realizowanych w ramach Polityki Spójności 2014-2020 na obszar kształcenia i szkolenia -wnioski i wyzwania na przyszłość”, w której ze strony Związek Rzemiosła Polskiego wziął udział ekspert Zespołu Oświaty Zawodowej  i  Problematyki Społecznej. Podczas konferencji omówiono wyniki z przeprowadzonego badania pt.: „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na system kształcenia i szkolenia”,  realizowanego na  zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Badaniom podlegały wszystkie programy polityki spójności perspektywy 2014-2020, które realizowały interwencje dotyczące kształcenia i szkolenia, w szczególności zbadano: nakłady finansowe poniesione na poszczególne obszary edukacji i kształcenia, efekty rzeczowe wsparcia i  ich odniesienia do celów Umowy Partnerstwa, wpływ interwencji, występujące problemy we wdrażaniu (w tym związanych z pandemią COVID) oraz komplementarność wsparcia.

Łącznie w ramach projektów unijnych w obszarze edukacji dofinansowano 28 tys. Projektów, z czego najwięcej środków wydatkowano w obszarze uczenia się dorosłych (około 19,9 mld PLN). Pomimo dużej wartości wsparcia w ujęciu bezwzględnym ww. środki stanowią kilkuprocentowy udział całości nakładów na edukację w Polsce. Trafność wsparcia w stosunku do potrzeb najwyżej ocenili beneficjenci realizujący projekty w obszarze kształcenia zawodowego i edukacji przedszkolnej.