Potwierdzenie rating’u Polski dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań

Poniżej przedstawiamy najnowsze dane dotyczące ratingu Polski dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań z 10 maja 2024 r. Poniżej prezentujemy dane ratingowe z dwóch agencji przytoczonych przez Ministerstwo Finansów.

Agencja Ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie:

  • W walucie zagranicznej
    • A- dla krótkoterminowych zobowiązań
    • F1 dla Długoterminowych zobowiązań
  • W walucie krajowej
    • A- dla zobowiązań krótkoterminowych
    • F1 dla zobowiązań długoterminowych

Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnymWedług agencji rating Polski potwierdza zróżnicowana i odporna gospodarka, dość solidne ramy makroekonomiczne oparte na członkostwie w UE, solidne finanse zewnętrzne oraz wyższa i bardziej stabilna baza dochodów budżetowych, w porównaniu z innymi krajami. Te czynniki są równoważone niższymi poziomami PKB i wskaźnikami zarządzania oraz większym deficytem budżetowym. Stosunki Polski z Komisją Europejską poprawiły się po październikowych wyborach parlamentarnych, a pierwsza płatność RRF nastąpiła w kwietniu, po stwierdzeniu przez Komisję Europejską, że Polska spełniła wszystkie niezbędne warunki.

Fitch spodziewa się, że wzrost PKB nabierze tempa i osiągnie 2,8% w 2024 r. (skorygowany w górę z 2,2%), oraz 3,2% w 2025 r. (mediana „A” 2,9%), czemu będzie sprzyjać dalszy wzrost konsumpcji w miarę spadku inflacji, napływu funduszy UE i ożywienia popytu zewnętrznego.

Natomiast agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski0 z maja 2024 r. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym. 

Obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku szybkiego wzrostu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych/PKB w średnim okresie, znacznie niższy wzrost gospodarczy w średnim okresie i trwałe pogorszenie finansów zewnętrznych.

Agencja S&P oczekuje, że polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,8% w 2024 r. oraz 3,1% w 2025 r., w związku z dalszym wzrostem popytu krajowego, równoważącego słaby popyt zewnętrzny ze strony kluczowych partnerów handlowych Polski. Rząd odblokował dostęp do znacznych funduszy UE, ale agencja spodziewa się, że spolaryzowany krajobraz polityczny będzie w dalszym ciągu komplikować kształtowanie polityki. Wg S&P deficyt budżetowy pozostanie na wysokim poziomie w tym i przyszłym roku.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla równowagę pomiędzy solidnymi średnioterminowymi perspektywami wzrostu gospodarczego Polski i lepszymi stosunkami z UE oraz krótkoterminowym ryzykiem związanym ze stłumionym popytem zewnętrznym, luźną polityką fiskalną i podwyższoną presją cenową.

Perspektywy ratingu według:

Fitch:

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która doprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB, utrzymujący się wyższy wzrost PKB prowadzący do szybszego zbliżania się dochodów do mediany kategorii „A”, wspierany polityką, która nie prowadzi do nierównowagi makroekonomicznej, fiskalnej ani zewnętrznej.

S&P:

Zdaniem agencji rating Polski może zostać podniesiony, jeśli zaobserwowana zostanie trwała poprawa instytucjonalna i zarządcza, która przełoży się również na stały napływ funduszy unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto (BIZ), wspierając średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski.

Z drugiej strony obniżenie ratingu może nastąpić, gdyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski uległy znacznemu pogorszeniu, prawdopodobnie w połączeniu z ponownymi wstrząsami zewnętrznymi, w tym potencjalnie nieoczekiwanymi efektami ubocznymi i zmniejszeniem zaufania w związku z wojną rosyjsko-ukraińską.