Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

dot. zapytania ofertowego na organizację warsztatów konsultacyjnych

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2019 r., które dotyczyło udostępnienia sali szkoleniowej dla maksymalnie 40 osób na dwa dni, zapewnienie dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów dla 40 osób oraz noclegu ze śniadaniem i jednej kolacji dla 38 osób w okresie od 22.10.2019 do 23.10.2019 roku w Sopocie (woj. pomorskie).

W terminie do 3.09.2019 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęły cztery oferty które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej ofert:

Nadesłane oferty wraz z wynikiem oceny merytorycznej.

Wybranemu oferentowi zostanie przedstawiony projekt umowy na wykonanie zlecenia.