Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 08 lipca 2019 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ocena wprowadzanych regulacji  prawnych”.

W terminie do 16 lipca 2019 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło pięć ofert, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Wybranemu oferentowi zostanie przedstawiony projekt umowy na wykonanie zlecenia.